Domohls
Von der LP "X für 'e U", 1990
Herausgehört von Daniel Holl, 2002

Intro: hm  (A)  hm  (A)  hm  A4  A  A4

Obwohl et hm nur'n Stund vun Kölle
Kohm et ihm
hm domohls wie en Weltreis vüür  A4  A  A4
Wenn e Punkt hm Sechs sonndachsohvends met der Stroßebahn
Nohm Süd- hm bahnhoff fuhr A4  A  A4
Met singer G Täsche voll Klamotte für die nähxte veezehn Daach
Un dä
em Träne, die ze waade hatte, A bess se nahx russdurfte

Bridge: hm  (A)  hm  (A)  hm  f#m  A

Do wohr en hm Hääd kleine Männer en dämm wiesse Huus
Dat he ahm hm Waldrand steiht A4  A  A4
Et klaff noch hm manch off'ne Wund en der Seel vun manchem Jung
Die och die hm Zick nit heilt A4  A  A4
Die wooren G hatt, jedenfalls wat die Fassad betroof
Denn jed Je- em föhl, wat dodurch kohm, woot bru- A tal bestrooft
hm Domohls

D Anjepass 'ze funktio- A/C# niere liert mer'm Wirtschafts- hm wunderland  A hm A/C#
D Disziplin un Ellen- A/C# boore für en Streberwelt hm A hm
Un manche G  Kronprinz, dä zwei Minsche noch zum Glöck jefählt
Woot he ver- em boore un zum Leistungsmonster A ömjequält
hm Domohls

He ess noch hm vill wie et woor un och noh all dänne Johr
Deit deef drin hm noch jet wieh A4  A  A4
Hä sieht die hm Kirch un die Schull, hä denk en Dur un en Moll
Doch spürt kein hm Nostalgie A4  A  A4
Hä denk ahn G Blootsbrüder, Pfadfinder, ahn sing eezte Band
Hä denk ahn em Psychoterror un ahn sing A eijene Pänz

D Anjepass 'ze funktio- A/C# niere liert mer'm Wirtschafts- hm wunderland  A hm A/C#
D Disziplin un Ellen- A/C# boore für en Streberwelt hm A hm
Un manche G  Kronprinz, dä zwei Minsche noch zum Glöck jefählt
Woot he ver- em boore un zum Leistungsmonster A ömjequält
hm Domohls

D Kirmesliebschafte, A/C# Aachterbahn
Feuchte hm Dräum, Schloofsaal-  A nächte voll G Angs
D All Erwartunge A/C# zo enttäusche
Denn hm hä sollt et A ens besser G hann´
D Do- A mohls, hm domohls