Drei Wünsch frei
Von der CD "Zwesche Salzjebäck un Bier", 1984

Intro: Hm A E Hm Hm A E

Wie off petsch  Hm  ich mir en der Ärm,
wie oft pack ich mir ahn der Kopp,
weil neuer- 
A  -dings jonn Saache aff,
do köhm em 
E  Draum ich nit ens drop,
su wie'sch mir 
Hm  letztens en Doos Bier opmaach,
doch russ kütt bloß en Fee,
Die säuselt :"
A  Danke großer Meister,
Do häss 
E  drei Wünsch bei mir frei"

Ich saache :"
G  Herrlich, Frollein,
A  kann ich wohl en  Hm   Spur Bedenkzigg hann?"
un die säät:"
G  Logisch - nur die  A   Ruh
ich maach et 
Hm  Radio sulang ahn."
Do läuf jraad 
G  Werbung
un dä 
A   Sprecher stöhnt,
als 
Hm  jing ihm einer aff,  E
dat 
G  Columbusei des Tages
A  wööhr dä so'n'so Hooste-  Hm   -saff.

Bridge: Hm A E Hm Hm A E

Ne andre  Hm Sender - schnell - ejal wat,
doch wie jede Naach öm Zwölf,
läuf övver- 
A  -all dä Chor,
dä jet vun "Einig- 
E  -keit un Freizeit" gröhlt.
"Die Schnulze 
Hm  kenn ich" - saach ich,
"dat ess die Musik zur Jeisterstund",
maach uss un't 
A  Fernsehn ahn un brech zesamme:
E  Zimmermann en bunt.
Dä hällt en 
G  Reed, die strotz vüür  A   Logik
(un ich 
Hm  kotz vüür Sympathie)
et jeht öm 
G  Arbeitsplatzer-  A   -haltung
en der 
Hm  Rüstungsindustrie
Dat zo ner 
G  Zigg, wo dä Pla-  A   -net he
längs ahn 
Hm  alle Ecke brennt  E
un alle 
G  sechs Sekund e Kind verhungert
A  irjendwo op der  Hm   Welt.

Bridge: 4x Hm Hm Hm Hm A A Hm Hm
               Hm Hm Hm Hm A A Hm A
          4x Hm Hm E A

Die rüste  Hm   wigger, als wöhr janix,
met dä Wahnsinnskonsequenz,
dat mer 
D  Kreechsminister jetz
Verteidijungsminister nennt.
Dat, obwohl 
A  wirklich rund sinn dürft:
Die Nohkreechszigg ess lang vorbei,
dat he's die 
G  Vüürkreechszigg - un zwar die
vum Weltkreech Nummer drei.

Gläuv wer tat- 
A  -sächlich ahn dä Nonsens
's einer wirklich su borniert,
dat die 
E  Nummer met dämm Gleichjewicht
em Ähnzfall funktioniert?
Sinn mir dann 
G  bloß en Lemminghääd,
die mer nohm Abgrund dirigiert?
Et ess un- 
A  -fassbar, wie freiwillig
sich der Minsch selvs ussra- 
Hm  -diert.

Bridge: Hm A E Hm Hm A E Hm

Wo sinn die  Hm   Schlachte ahn der Marne?
Wo's My Lai, Hiroshima,
die Bomber- 
A  -näächte Hamburg, London
wat's met 
E  Beirut, Guernica?
Sinn die Mas- 
Hm  -saker all verdräng,
vun Kalavrita bess Warschau?
Ich kenn vunn 
A  all dämm zwar nur Bilder
doch die 
E  kenn ich janz jenau.

Aja, die 
G  Fee vum Ahnfang -  A   stemp,
do wohr vun 
Hm  drei Wünsch jo die Red',  E
op zwei 
G  verzicht jähn,
wenn blooß dä eezte 
A  in Erfüllung  Hm   jeht
Wa'sch mir je- 
G  -wünsch hann, wollt ihr  A   wesse,
deit mer 
Hm  Leid, dat ess jeheim,  E
weil dä Ver- 
G  -fassungsschutz
ess mittlerweile 
A  och he drinn do-  Hm   -heim

Fade out: Hm A A Hm Hm A A