Enn Dreidüüvelsname
Vom Album "Halv su wild", 2011
Herausgehört von Uwe Schmitz, 2011

(A) Du kenns mich, doch du weiß nit mieh, woher. (D)
(A) Denk doch ens noh, ess ech nit schwer. (D)
(E) Wie wöhr‘t als Tipp met enem Judaskuss
oder ‘nem (fism)Tritt met mingem Pääde- (D) -fooß?
(A) Domohls, em Paradies, wohr ich noch jung, (D)
(A) ich wohr die Schlang met dä jespaldne Zung, (D)
(E) wohr Sklavenhändler, dat hätt sich jelohnt,
un Folter- (fism) -knääsch bei dä Inquisit - (D) -ion,
sooß als Dik- (fism) -tator op su manchem (D) Thron.
(E) Wat ess, Mann, fällt et dir jetz (fism) en?
Irjendwo- (D) -her kenns du ming (A) Stemm.
Enn Dreidüüvels- (E) -name:
(A) Ich heiße Luzifer, mich jitt et (fism) unjefähr
sick zweimohl (E) hundertdausend (D) Johre,
sickdäm et (A) Minsche jitt, mer dä Hals (fism) nit vollkritt,
sickdäm je- (E) -zock weed un be- (D) -droore.
(A) Als Nero hann ich Rom uss Spaß verbrannt, (D)
(A) ich wohr enn Dachau Lagerkommandant, (D)
(E) ich hann die Fliejer enn die Türm jelenk
un Jeffmüll (fism)  jottweißwo em Meer ver- (D) -senk.
(A) Ich hann als Rattefänger Pänz verführt, (D)
(A) die Wall Street un dä Vatikan rejiert, (D)

(E) ich hann enn Srebrenica massakriert,
un och dä  (fism) Scheeßbefehl, dä kohm vun (D) mir.
Hey, deit mer  (fism) leid, doch wat kann ich do- (D) -für?!
(E) Ich benn dä Satan, kenns du (fism) mich?
Aff un zo (D) speejele ich (A) dich.
Enn Dreidüüvels- (E) -name:
(A) Ich heiße Luzifer, mich jitt et (fism) unjefähr
sick zweimohl (E) hundertdausend (D) Johre,
sickdäm et (A) Minsche jitt, mer dä Hals (fism) nit vollkritt,
sickdäm je- (E) -zock weed un be- (D) -droore.
nennt mer mich (A) Luzifer, mich jitt et (fism) unjefähr
sick zweimohl (E) hundertdausend (D) Johre,
sickdäm et (A) Minsche jitt, mer dä Hals (fism) nit vollkritt,
sickdäm je- (E) -zock weed un ver- (D) -loore,
be-(A) -droore, (D) (fism) (D) ver-(A) -roode, (D) (fism) (D)  be- (A) -stoche, (D) (fism) (D) je-(A) –loore weed jetz ald sick zwei-(A) (D)-hundertdausend (fism) Johre, (D)unjefähr sick (A) zweimohl (D) hundertdausend (A) Johre. (D)
Met däm eezte (A) Minsch wood och dä Hass je- (fism) -boore. (D)
Enn Dreidüüvelsname.