Für immer jung
Vom Album "Radio Pandora (Plugged)", 2008

 

Op dat dä (D) Herrjott op dich oppass
Un dir (Fism) jede Wunsch erfüllt,
Dat du (Em) och für andre do bess
Un dir (G) aff un zo wer (D) hilf.
Et ess o- (D) -kay, wenn du noh Stääne jrievs,
(Fism) Spring övver jede Zung,
Dann blievs (G) du (A) für immer (D) jung.  (Dadd9)  (D)

Für immer (A) jung  (Aadd9)  (A)
Für immer (Hm) jung
Dann blievs (D) Du,
(A)
für immer (D) jung.  (Dadd9)  (D)

Op dat du (D) opwääß zo ’nem Joode,
Däm die (Fism) Wohrheit jet bedügg,
Dä sing (Em) Fahn nie enn dä Wind hängk,
Sich ver- (G) -stellt für andre (D) Lück.
Op dat du (D) immer couragiert bess,
Leiden- (Fism) -schaftlich, fründlich un
Du weeß (G) sinn, (A)  dann blievste (D) jung.
   (Dadd9)  (D)

Für immer (A) jung  (Aadd9)  (A)
Für immer (Hm) jung
Dann blievs (D) Du,
(A)
für immer (D) jung.  (Dadd9)  (D)

Op dat ding (D) Häng immer ze dunn hann,
Dat du dich (Fism) wehrs, wenn dir jet stink,
Dat du dir (Em) joot merks, wo du herküss
Un wo ding (G) wohre Fründe (D) sinn.
Op dat dieh (D) Häzz immer enn Dur schläät,
Singe (Fism) Takt hällt, singe Schwung,
Dann blievs (G) du (A) für immer (D) jung.   (Dadd9)  (D)

Für immer (A) jung  (Aadd9)  (A)
Für immer (Hm) jung
Dann blievs (D) Du,
(A)
für immer (D) jung.   (Dadd9)  (D)