Jojo
Von der LP "Zwesche Salzjebäck un Bier", 1984

Intro: G G G G

Ich  G   weiß niemieh wo, nur noch  G  wie se do jing,
die 
C  verbiesterte Ahl met dämm  G   Hung ahn der Ling
zem 
G  Krüppel  D   jemästet wie'n  Em  Karikatur,
ne 
A  Jojo, dä belle kann  D   ahn ener Schnur,
die die 
Em  ahl Frau nit losslöht - op  G   jar keine Fall,
ihr läuf 
Am  keiner mieh fott, wie die  Em   andere all,
wie dä 
G  Mann, wo ihr  D   nur'n Schachtel

Em  Feldposs vun blevv,
die se 
Am  usswendisch kann, ävver  D   trotzdämm ophivv.
En 
G  Sütterlin steiht do, wie  G   schön se ens woor,
vüür 
C  allem ihr Naas un ihr  G   pechschwazze Hohr,
wie die 
G  von dä  D   Zijeunerin  Em  övver'm Koppeng,
op dämm 
Am  Ölbild, dat ihr ens ihr  D   Doochter jeschenk,
die, die 
Em  jetz joot verhieroot en  G   Rüsselsheim livv,
met zwei 
Am  Enkel und jed Johr zem
Em   Muttertaach schriev,
wie dä 
G  Sonn, dä sich  D   Johr un Daach  Em  nimieh jemeld,
nur dat  D   Dier, sons kei Minsch hätt
die 
C   Ahl op der Welt. C  G  G

Oder  G   dä, dä em Ahnzoch, su  G  lang ich nur weiß,
nahx "beim 
C  Büb" ahn der Thek steiht un  G   unnohbar deit,
dä nur 
G  sprich, wenn'e  D   sich jet ze   Em  drinke bestellt
och dä 
A  hatt sich dat all nit esu  D   vürrjestellt,
als'e 
Em  domohls - aktiv en der  G   ahle  KP,
noch 
Am  beseelt vun der Machbarkeit  Em   singer Idee,
der vun 
G  Fredde, Gleichheit  D  un Freiheit  Em  jekämpf hätt
- jebraat 
Am  hätt ihm dat nix, nur die  D   Zick em KZ.
Donoh 
G  Strafbataillon ahn der   G   vorderste Front,
wo'e 
C  övverlekaufe un  G  doch nit verschont.
Ne sechs 
G  Johr lange  D   Winter, Si-    Em   -birien dann
en e  
Am  Bleibergwerg - jottseidank  D   nit ahn de Wand.
Dä hätt 
Em  nie widder Fooß jepack,   G   jelaach,
sick'e 
Am  zosinn moot, wie't nohm Kreech   Em  jinn övver Naach:
schnell 't Par- 
G  -teibooch jewä-  D   -äßelt,
wat 
Em  nit ens ärsch schwer,
die ahl  D  Nazis, nit er, wooren  C  lang widder wer. C  G  G

Bridge: G G G G C G G D Em Am D Em G
       Am
 Em G D Em D C C G G

Antoin-  G   -ette, die bürjerlich  G  "Erika" heiß
un jed 
C  Naach Eck Maternnus un  G   Mainzerstrooß steiht,
bess zwei, 
G  drei  D   -vill Freier  Em  kumme nit mieh.
Dat ver- 
A  -letz 'se, 't dunn nit nur ihr  D  Krampfohdre wieh.
Jeht off 
Em  stundelang hin un her  G   waat dat wer hällt
für 'ne 
Am  Quicky om Röcksetz - se  Em   bruch halt dat Jeld,
wenn och 
G  nimieh für  D  Freddie, dä och  Em  leev sinn kunnt.
"Dat dä 
Am  fott ess, obwohl 'e su  D   ärsch op ihr stund!"
G  Hä, dä Big Spender un   G   Heini, dä Doof,
un 
C  Lisa, die Mösch - domohls  G  leef et su joot.
En Scham- 
G  -panjer jebaad  D  un met  Em  Nerz uffjedrüsch
Hück Naach 
Am  hällt bloß de Schmier,
över- 
D  -hührt, dat se lüsch.
"Nä, kei 
Em  Miteid vun dänne  G  - nit vun su'n Pänz",
der ihr 
Am  Mutter se sinn künnt - nä  Em   wirklich, em Ähnz.
Dann ald 
G  levver dä  D  Neid, dä se  Em  fröher jespürt,
övver  D  dämm stund se drövver, dä hätt  C  nie jestührt.
dä hätt echt nie je- G -stührt. G

Fade out: G G C G G G C G G G C G G G C G