Krohn oder Turban
Vom Album "Radio Pandora", 2008
Herausgehört von Uwe Schmitz, 2012

(Capo 2. Bund)

 

a – C – D - G
 

am „Stemmp schon, die C Enschlääsch kumme D nöher. G
am Jetz also C och dä Lang.D - G
am Dä uss däm C Bloomelaade  D jäjenövver, G
am dä blonde C Kleiderschrank. D
G Wie sieht dat bei dm dir uss, saach, am jläuvs du ahn ’ne G Jott,
G ahn sujet wie’t dm Jenseits, oder E sinn mir dann einfach nur E7 fott?“

 

„Ob dä en am Krohn dräät C oder ’ne G Turban,
ob dä en dm Matt hätt oder en F Pläät,
ob dä jott am weißwo C op enem G Stään setz
oder beim dm Düüvel unger der F Ääd,
ob dä enn am Rom wonnt C oder enn G Mekka,
ob dä en dm Frau ess oder ’ne F Kääl,
ob dä ’ne C Bart hätt C oder sechs G Ärme,
schwazz, wieß oder dm jääl.“

am „Nä Jung, kumm, C dummer dä Je-D-falle, G
am da’ss echt nit C mieh Problem. D - G
am Da’ss nix, wo C ich noch drop rinn-D-falle, G
am un wemmer C ehrlich sinn: D
G Ejal, wo dä dm her ess, am et kütt nit drop G ahn.