Magdalena (weil Maria hat ich schon)
Vom Album "Radio Pandora", 2008
Herausgehört von Uwe Schmitz, 2008
 

Capo 3. Bund

Am Sechs Uhr morjens, Tagha- Em -zoute litt hinger mir, Am un dä volle Mohnd nimmp Em aff.
Am Links et Meer un enn dä Em Wolke, do sitt ihr, Am Essaouira’ss bahl je- Em -schaff.
Fmaj7 Bobby singk mir’t Leed vum Dadd9 Sandkorn, weißte noch Fmaj7 op däm Daach enn Tarou- Dadd9 -dant:
Fmaj7 „... jed Hoor’ss affjezällt su wie Dadd9 jed Körnche Sand“, Fmaj7 unge ’m Hoff wood jet ver- G -brannt. F G

Am Dann em Draa-Tal Farouk Em un sing Schwester Belle, Am Ramadan, die Naach wood Em lang.
Am „Irj’rndjet stemmp nit“, saat e’, -em- „vill zo winnisch Rään, -am- Immer mieh Bäum weede-em- krank.
Fmaj7 Unsre Fluss weed immer Dadd9 kööter, weißte noch,  Fmaj7 als e’ bess Zagora Dadd9 kohm?
Fmaj7 Luhr ’n dir ahn, besten Dadd9 falls noch e’ Wasserloch, Fmaj7 wie soll dat bloß wigger- G -jonn?“ F G

C Magdalena (weil Ma- G -ria hatt ich schon),  Am och dat Leed he ess für Fmaj7 dich.
C Eez en Stund her, dat Gate  G  4 dich mir wegnohm, Fmaj7 doch schon Em jetz ver- D -mess ich E üch.

Am Katze, Krüppel un ’ne Em Hungk op nur drei Bein, Am Ahmed Joudais Dräum uss Em Blech,
Am Wilde Schluchte ’m Atlas, Em dä Typ met dä Stein Am 0p dä Strooß noh Marra- Em -kesch.
Fmaj7 All die Aureblecke, Dadd9 kostbarer als Jold, Fmaj7 draach ich janz deef enn mir Dadd9 drin,
Fmaj7 dä janz bovven huh hätt Dadd9 ahnscheinend jewollt, Fmaj7 dat ich wunschlos jlöcklich G benn. F G

C Magdalena (weil Ma- G -ria hatt ich schon),  Am och dat Leed he ess für Fmaj7 dich.
C Eez en Stund her, dat Gate  G  4 dich mir wegnohm, Fmaj7 doch schon Em jetz ver- D -mess ich E üch.

Fmaj7 Met üch he ze sinn Dadd9 hatt ich mir jewünsch, Fmaj7 och ald widder drei Johr Dadd9 her.
Fmaj7 E’ hatt Land hann uns Prin- Dadd9 -zessinne jesinn, Fmaj7 dat sich nie restlos er- G -klärt. F G
C Dausendunein Naach, Köni- G -jin, weißte noch, Am als du’t eezte Mohl met Fmaj7 he?
C Diss Naach, als du schleefs un G ich nevven dir looch, kohmen Fmaj7 die Em noch Dm ens vor- E -bei.