Om naasse Asphalt
Von der CD "Pik Sibbe", 1993

Intro: Hm A Hm A Hm A Em D

Hm Jäjenövver em A   "Playmate"
Hm  hätt et sich widder A  rentiert
Hm  Ir'ndne Sinatra lallt A  "My way"
Em  un fällt jeputz uss der D  Düür
Hm   Koppsteinpflaster un A  Neon
Hm   nä, kei A   Verdunn:
Hm  och wenn ihr Netzströmp "Eins A   A" stonn
Em   dat Elli 's trotzdämm zo D   jung

D  Mer hätt sich flöck he Hm  verlaufe
D  em kahle G   Steinwald
A  wo se Seele G   verkaufe
Em  om naasse A   Asphalt

Hm  Für 't Elli jilt et kei A  Spreche
Hm  weil... "dae Lang es nit A schlääsch....
Hm  met alle Wasser A   jewäsche
Em  un Wasser fingk singe D   Wääsch"

D  Mer hätt sich flöck he Hm  verlaufe
D  em kahle G   Steinwald
A  wo se Seele G   verkaufe
Em  om naasse A   Asphalt
D  Et räänt nimieh, et Hm  nieselt
D  un et stink dä G   Kanal
A  et heiss eez köhm et G   Fresse
Em  un donoh die A   Moral.