Schloof Jung, schloof joot
Herausgehört von Arndt Böhme, 2006

D(C) Schloof Jung, schloof joot.
G(F) Do, wenn de wills sing ich wigger für dich noch die  A(G)  janze Naach. 
D(C) Jed' Woot, jed' Stroof, 
G(F) die ich kenn, janz ejal, och wenn't ussüht, als ob do mich  A(G) leis usslaachs, 
G(F) do, dä noch nix ver- A(G) -steht. 
G(F) Woher och? Kriss noch fröh jenooch russ, wo't drömm A(G) jeht. 
Wat Freud ess, wat D(C) Leid. 

D(C)  Schloof Jung, kein Angs, 
G(F)  dräum vun jet Schönem, ich pass op dich op, dir deit A(G) keiner jet. 
D(C)´Fleesch, wenn de kanns, 
G(F) huh övver Berje un Meere, ich helf dir, ich A(G) flieje met. 
G(F) Oh do winzije A(G) Schatz,
G(F) Summ all jooder Jeföhle, die ich jemohls G7(A7) hatt.
Jung do setz mich Schach-
D(C)  -matt, 


G(F) Schaad, su'e Weejeleid A(G)  leis, 
G(F) 't ess nit drinn, dat mer ussklink un et einfach A(G)   deit:
Sing Glöck laut russ-
D(C)  -schreit.