Wann immer du nit wiggerweiß
Von der CD "SONX", 2004
Herausgehört von Michael Weinz, 2004

Intro: D G  D G D G em G

D Tja  G Mann, dä  D Zoch fährt  G enn,
D dat duhrt G jetz, bess mir C zwei uns am(h) widder G sinn.
D O- G -kay, bess D dann, maach et G joot,
D loss dich nit unger- G -krieje,
C pass op am(h) dich  G op.
hm Schon dä Wahnsinn, wie die Johre ver- G -jonn,
em ich sinn uns zwei noch om G Schullhoff stonn.

D  Wann immer du nit G wiggerweiß,
wo-
D -möglisch ahn nem G Abgrund stehs,
D dich dä G Moot verlööß,
em versprech mir, dat du mich A rööfs.
Ei
D Woot jenüsch un G ich benn do,
D ejal wat ess, ejal wat G woor,
D ejal wie spät es G ess, roof ahn,
em denn eins ess sescher, E Mann:
Du häss`ne
em Fründ, dämm mer dat G zomoode A kann.
Roof en
D ahn

Bridge: D G  D G D G em G

D Hühr zo G Jung, halt die D Uhre G stief.
D Ejal, G wieso et C dich am(h) wohin driev. G
D Na G klar, du D mähß dat G schon.
Wo-
D -römm och  G nit? Loss et dir C opti- am(h) -mal G jonn,
hm doch pass bloß op, dat du nie G verjiss,
em woher du küss un  G wer du bess

Mann, D  Wann immer du nit G wiggerweiß,
wo- D -möglisch ahn nem G Abgrund stehs,
D dich dä G Moot verlööß,
Ei
D Woot jenüsch un G ich benn do,
D ejal wat ess, ejal wat G woor,
D ejal wie spät es G ess, roof ahn,
em denn eins ess sescher, E Mann:
Du häss`ne
em Fründ, dämm mer dat G zomoode A kann.

Bridge: E     G       E    G    G

E Roof en ahn,wenn du kei Land mieh siehß
Em Roof en ahn,wenn dich dä Blueß opfriß
E Roof en ahn,ejal,wat do häss
Em Roof en ahn,wo immer do bess  E  Em  E  Em

D Du häss ming G Nummer, Mann.
D Roof zwesche- G -durch ens ahn,
D domet ich G schloofe kann, em Jung bess G dann.
Ei
D Woot jenüsch un G ich benn do,
D ejal wat ess, ejal wat G woor,
D ejal wie spät es G ess, roof ahn,
em denn eins ess sescher, E Mann:
Du häss`ne
em Fründ, dämm mer dat G zomoode A kann.
Roof en
D ahn

D G  D G D G em G    Roof en D ahn.........................