Ich danz met dir
Von der CD "Wahnsinn - Die Hits von 79 - 95", 1995

Intro: Hm  A  E  G  A     Hm  A   E   G A

Hm Die Stadt ruht sich A uss, en’ner Stund weed et E   hell. G A
Hm  Ein Woot joov et A andere, et woor ir’ndwie die E  Höll. G A
Hm  Ich frooch mich, wat A du jraad em Augebleck E  mähß. G A
Hm  Schlööfste, verfluchste mich A oder deit dir’t och E  leid? G A
Fism  Ich föhl mich hell- E wach un duudmööd un ro- A tier un ich Em frier,
Hm  dräum Pirou- A ette un stell mir dich E  vüür. G A

Ich danz met D dir, Hm  ich danze met Fism dir. G A
Ich danz met D dir, nur met Hm dir, endlos met Fism dir. G A
Ich G halt dich em Ärm für dä Fism Rest vun dä Ewigkeit,
G Schwebe met dir Fism planlos durch Raum un Zeit,
G schwerelos Fism danz ich met E dir. G A  
Ich danz met
Hm dir.

Bridge: A   E   G A

Hm Wie’n Fata Mor- A gana, als wöhr et ‘ne E Spuk, G A
et ess ver- Hm hex, wohin ich luhre A övverall E  du. G A
Fism Du bess wie Mu- E sik, bess vertraut wie he A die Melo- Em die.
Hm Bloß ein Naach Ent- A zoch, schon deit alles E  wieh. G A

Ich danz met D dir, Hm ich danze met Fism dir. G A 
Ich danz met D dir, nur met Hm dir, endlos met Fism dir. G A
Ich G halt dich em Ärm für dä Fism Rest vun dä Ewigkeit,
G  Schwebe met dir Fism planlos durch Raum un Zeit,
G  schwerelos Fism danz ich met E  dir. G A
Ich danz met
Hm dir.  G A  Hm  G

Ich danz met D dir, nur met Hm dir, endlos met Fism dir. G A
Ich danz met Hm dir.  G A   Hm   G A   Hm...