Zosamme alt
Vom Album "Zosamme alt", 2013

Intro: E  A  H  E  A  H  E  A  H  E  E  Esus4  E

E  Schließlich woor dä Herbst jekumme,
Fis m plötzlich stund e vüür dä Düür,
A  noh 'nem endlos lange H  Sommer,
enn dämm allerhand  
E  passiert.  Esus4

E  Vun 'nem Kohkopp, dä durchleuchtet weed
Fis m  un 'nem D-Zoch, dä durch Städte fährt,
A  bess zo 'ner fussje Katz
H  un 'nem lejendäre jrööne  E  Kleid.  E

Hm  Vum Oleander, dä wohl ständig blöht
Fis m  un dämm Woot, dat Jott allein jehööt,
Hm  bess zo 'nem Kompass, dä nit funktioniert
un 'ner
G  Stemm, die durch  A  Labyrinthe  H  führt

E  Sie ess et Beste, wat ihm  A  je pas- H -siert ess.
E  Dat weiß e janz jenau, op  A  jede H  Fall.
E  Un su wie't ussieht, weed dä  A  Troubadour H  jetz
G  met singem  Schutzengel  A  zosamme  E  alt.  Esus4 E Esus4 E

E   Es ess nit immer alles rund jelaufe.
Fis m  Noh zwei Johrzehnte och zovill verlangk.
A  Doch Schwalve kann mer nit für  H  blöd verkaufe,
Jott sei  
E  Dank!  Esus4  E

E   Et joov kei' Driehbooch, keine Airback,
Fis m  kein Leitplank un kein Jarantie.
A   Wenn 'e och nit immer woss, wo't langjing,
H   jetz weiss'et, sujar  E  wie.  E

Hm  Hä weiss, hä'ss unvollständig ohne sie
Fis m  un dat mir all enorm zerbrechlich sinn,
Hm  dat et birchaffwärts flöcker jeht,
un dat nit  
G  eez sick dämm Novembermorje,
A  ahn dämm die Uhr  H  stillsteht.

E  Vun ihm uss kann dä Winter  A  ir'ndwann  H  kumme.
Doch  
eins nohm andre, un op  A  keine  H  Fall
E  muss mer dat övverstürze, A  eez ens  H  weed e'
G  met singem Engel  A  höösch zosamme  E  alt.  Esus4  E

Brigde:  Hm  Fis m  Hm  G  G  A  A  H.

E  Sie ess et Beste, wat ihm  A  je pas- H -siert ess.
E  Dat weiß e janz jenau, op  A  jede H  Fall.
E  Un su wie't ussieht, weed dä  A  Troubadour  H  jetz
met singem  
G  Engel  A  höösch  zosamme  E  alt.