GOLD - Best of BAP

cover-gold.JPG (20442 Byte)

Die Songs:

Verdamp lang her
Lass se doch reden
Time is cash, time is money
Anna
Do kanns zaubere
Kristallnaach
Wahnsinn
Ahl Männer, aalglatt
Müsli Män
Ich danz met dir
Paar Daach fröher
Fortsetzung folgt ...
Waschsalon
Alexandra nit nur do
Alles em Lot
Wellenreiter
Helfe kann dir keiner